sponsoren

Cinsu
Coop
Haafs
Ontl.groen
Visio
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > organisatie  > reglement

Reglement

Reglement van Avondvierdaagse Vries:

 1. De Avondvierdaagse in Vries wordt georganiseerd door Stichting Avondvierdaagse Vries en valt onder auspiciën van KWBN.
 2. De avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en op de voorwaarden die door de organisatie zijn bepaald.
 4. Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van inschrijving wordt afgezien bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 5. De te lopen afstand en de te behalen beloning zijn eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het afhalen van de startkaart bij het startbureau.
 7. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.
 8. Deelnemers aan de avondvierdaagse kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor letsel als gevolg van hun deelname.
 9. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 10. Het meenemen van huisdieren wordt afgeraden. Het is echter niet verboden mits aangelijnd en voor zover de huisdieren geen gevaar vormen dan wel overlast geven voor de andere deelnemers.
 11. De deelnemer dient altijd de aangegeven route te volgen.
 12. Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen onverkort te worden opgevolgd. De geldende Wegenverkeerswet en het geldende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is tijdens de avondvierdaagse onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 13. Na elke wandeldag dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Overtreding van deze regel kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 14. Met de inschrijving stemt de deelnemer in met de eventuele plaatsing van fotomateriaal op de website van Avondvierdaagse Vries. Voor deze plaatsing kan geen vergoeding worden gevorderd.
 15. De organisatie in op geen enkele wijze verantwoordelijk  en / of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en / of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 16. De organisatie behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de routes, de start- en / of de finishtijden  en of –plaatsen te wijzigen dan wel de avondvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 18. Met het inschrijven voor de avondvierdaagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.